Basics of relaxation techniques. Theoretical and practical basics of integral yoga. Patandzhali's system of yoga sadhana. Saravhitasans, relaxation positions. Full yoga breath. Current systems of yoga in the world. Principles alleged by yoga exercising. Effects of yoga exercising in health support. Yoga sets.

Předmět seznamuje studenty v teoretické rovině se zásadami správné výživy. Přibližuje vzájemný poměr mezi výdejem a příjmem energií. Popisuje vhodné zdroje potravin. Dává návody k správným stravovacím návykům a utvoření stravovacího pořádku podle věku, zaměstnání, genetických předpokladů a známých typů metabolizmu. Přibližuje následky nevhodné životosprávy. Seznamuje studenty s metabolismem bílkovin, cukrů a tuků na molekulární úrovni. Popisuje jednotlivé metabolické systémy zajišťující energetické krytí pohybové činnosti člověka. Absolvent je schopen pracovat jako specialista v oblasti výživy a stravovacích návyků. Je schopen vytvářet individuální stravovací plány doplněné o vhodné pohybové aktivity, jejichž cílem je úprava hmotnosti na základě optimalizace energetického příjmu a výdeje. 

Kurz intenzivní, ucelenou formou seznamuje studenta s možnostmi náplně volného času pomocí prožitkově-poznávacích aktivit. Náplň kurzu je tvořena formami turistiky (pěší, vodní, cykloturistika) doplněnými o zásady pobytu v přírodě, hry v přírodě, spolupráci v zátěžových situacích, o informace umožňující získat ucelený pohled na navštívenou oblast z hlediska kulturního, historického, biologického a geografického. Absolvent je schopen samostatného plánování a vedení skupiny ve vybrané lokalitě, ve které je schopen se orientovat, pohybovat a podat o ní komplexní přehled 

Seznámení se základními poznatky předmětu Aplikovaná tělesná výchova - předmět zkoumání, vznik, vývoj, vztah k ostatním tělovýchovným vědám, zejména ke kineziologii. Mezinárodní spolupráce a perspektivy rozvoje aplikované tělesné výchovy a sportu. Přehled jednotlivých postižení. Funkční regulace postižení prostřednictvím tělesných cvičení. Programy tělesných cvičení pro při postižení pohybového aparátu. Pohybové aktivity vhodné pro jedince s mentálním postižením. Pohybové aktivity pro zrakově postižené.
Pohybové aktivity pro sluchově postižené. Sociálně integrativní a osobnostně stabilizující účinky pohybové aktivity pro postižené. Didaktické zvláštnosti výuky postižených dětí. Integrace. Sport u jedinců s vnitřním postižením. Význam pohybových aktivit při léčbě psychicky nemocných, zejména schizofrenie.

Seznámení se základními poznatky předmětu Aplikovaná tělesná výchova - předmět zkoumání, vznik, vývoj, vztah k ostatním tělovýchovným vědám, zejména ke kineziologii. Mezinárodní spolupráce a perspektivy rozvoje aplikované tělesné výchovy a sportu. Přehled jednotlivých postižení. Funkční regulace postižení prostřednictvím tělesných cvičení. Programy tělesných cvičení pro při postižení pohybového aparátu. Pohybové aktivity vhodné pro jedince s mentálním postižením. Pohybové aktivity pro zrakově postižené. 
Pohybové aktivity pro sluchově postižené. Sociálně integrativní a osobnostně stabilizující účinky pohybové aktivity pro postižené. Didaktické zvláštnosti výuky postižených dětí. Integrace. Sport u jedinců s vnitřním postižením. Význam pohybových aktivit při léčbě psychicky nemocných, zejména schizofrenie.