Seminář jako doplňující a prohlubující součást předmětu Česká literatura 19. století I. a II. bude zaměřen na konkrétní interpretace stěžejních textů českého písemnictví v letech 1770 - 1918, přičemž interpretačně využije moderních teoretických konceptů (manuskriptologie, naratologie, hermeneutika, teorie fikčních světů, komparatistické koncepty jako imagologie ad.). Seminář by měl vytvořit u studentů povědomí o českém kulturním dědictví z pohledu základního kánonu a "zlatého" slovesného fondu 19. století. Pro interpretaci budou zvoleny reprezentativní i méně známé texty, aby bylo komplexně zastoupeno žánrové a tematické spektrum českého písemnictví 19. století. Zároveň si seminář klade za cíl v návaznosti na předmět Úvod do teorie oboru I. u studentů prohloubit návyky metodologicko-interpretačního pohledu na konkrétní text (prozaický, básnický, dramatický) v jeho rozmanitých tematických a žánrových podobách.

Zápočtový test pro vyučovací předmět Úvod do studia oboru I.

Předmět by měl přinést základní informace o studiu literatury jako vědeckého oboru a představit literární vědu z hlediska terminologie a sémantiky jako komplexní disciplínu. Předmět si rovněž klade za cíl studentovi poskytnout přehled jednotlivých tematických okruhů a pomocných disciplín, které formují podstatu, členění, výzkum a funkce literatury jako estetického faktu. Dále vytvořit předpoklady pro osvojení interpretační metody různých typů textů.

Přednáška mapuje základní vývojové tendence a stylové a žánrové transformace v české literatuře r. 1770-1848, a to v kontextu evropské literatury v středoevropských souvislostech. Bude sledovat českou literaturu tohoto období z hlediska, jak esteticky i myšlenkově reflektovala utváření moderního (státotvorného) národa v 19. století a také, jak vytvářela a modifikovala modely národní kultury. Interpretačně se přednáška zaměří na prolínání dobových uměleckých prvků v konkrétních slovesných textech a v jednotlivých literárních směrech, často koexistujících paralelně vedle sebe nebo se vzájemně prolínajících tématech.

Disciplína seznamuje studenty s vyučovacími metodami, postupy a formami vhodnými k výuce vybraných okruhů z oblasti českého jazyka a slohu na 1. stupni základní školy.

Předmět je zaměřen na aktuální potřeby a problémy metodické praxe. Cílem je prohloubení dosavadních teoretických poznatků a jejich volné propojení s praktickými potřebami stávajících učitelů. Důraz je kladen na vlastní samostatnou a tvořivou práci s konkrétními literárními texty. 

Disciplína seznamuje studující se současným pojetím výuky čtení a psaní v transformaci české primární školy se zaměřením na pedagogicko-psychologické aspekty výuky, poskytuje solidní orientaci a aktivní aplikační schopnost v oblasti praktického vyučování.