V rámci studijního předmětu se budeme především věnovat školní třídě jako formální sociální skupině. Zaměříme se na mechanismy tvorby skupin, skupinovou dynamiku a možné kontraindikace ve vytváření školních tříd. Studenti budou také po absolvování předmětu schopni identifikovat a následně řešit některé sociálně patologické jevy ve škole. Studentům bude představeno, jak mohou tyto rizikové jevy vznikat a jaký vliv na tyto jevy mohou mít intrapsychické a interpersonální aspekty. Pozornost bude také věnována učiteli, který se vedle vzdělávací funkce významně spolupodílí na výchově žáků a žákyň. Svými intervencemi do školní třídy významně ovlivňuje klima třídy. V neposlední řadě bude představena struktura poradenských služeb, především Školních poradenských pracovišť a Školských poradenských zařízení. V seminářích budou aplikovány poznatky, které získají studenti na přednáškách.