literatura:

povinná 1"učebnice"

•Drapela, V. J.: Přehled teorií osobnosti. Praha, Portál 2001.

•Vágnerová, M. Psychologie osobnosti. Praha, Karolinum 2010.

•Říčan, P.: Psychologie osobnosti. Obor v pohybu, Praha, Grada Publishing 2007.
•Smékal, V.: Pozvání do psychologie osobnosti. Brno, Barrister & Principal 2002.
•Blatný, M.: Psychologie osobnosti. Praha, Grada 2010.
Aplikované teorie osobnosti:
•Adler, A.: Psychologie dětí (děti s výchovnými problémy). Praha, Práh, 1994.
•Adler, A.: Porozumění životu. Praha, Aurora, 1999.
•Jedlička, R.: Psycho-sociální vývoj dítěte a jeho poruchy z hlediska hlubinné psychologie. PF UK, Praha 2001.
•Lukasová, E.: Logoterapie ve výchově. Praha, Portál 1997.
•Pöthe, P.: Emoční poruchy v dětství a dospívání. Praha, Grada 2008, 2013.
•Rogers,C.: Způsob bytí. Praha, Portál, 1998.
PSYCHOLOGIE VE VZDĚLÁVÁNÍ
•Národní program vzdělávání v české republice. Bílá kniha 2001 – dostupné z http://www.vzdelavani2020.cz/images_obsah/dokumenty/knihovna-koncepci/bila-kniha/bila_kniha_2001_cz.pdf
•Bendl, S.: Kázeňské problémy ve škole. Praha, Triton 2011.
•Fontana, D.: Psychologie ve školní praxi. Praha, Portál 2010.
•Kosíková, V.: Psychologie ve vzdělávání a její psychodidaktické aspekty. Praha, Grada 2011.
•Holeček, V.: Psychologie v učitelské praxi. Praha, Grada 2015.