Cílem předmětu je seznámit studenty se základy metodologie kvantitativního a kvalitativního výzkumu, s jejich možnostmi a omezeními, s přípravou a realizací výzkumného projektu, tj. s formulací výzkumných otázek a hypotéz, s typy výzkumného designu, s metodami sběru a zpracování dat, se způsoby formulace výsledků a výzkumné zprávy, s etickými zásadami a otázkami ve výzkumu.