Cíle předmětu (anotace):
1. Představení základních pojmů z mineralogie, strukturní krystalografie, systematické mineralogie, seznámení se s fyzikálními a chemickými vlastnostmi nerostů.
2. Seznámení se s procesy a zákonitostmi vzniku hornin v zemské kůře, genetické členění hornin magmatických, sedimentárních a metamorfovaných.
3. Praktická identifikace nerostů a hornin.


Požadavky na studenta
Zvládnutí teoretických a praktických znalostí z mineralogie a petrologie.

Obsah
1. Mineralogie morfologická
2. Strukturní mineralogie
3. Chemické vlastnosti nerostů
4. Fyzikální vlastnosti nerostů
5-6. Strunzův mineralogický systém
7. Ložiska nerostných surovin
8. Magma, diferenciace magmatu
9. Horniny magmatické
10. -11. Horniny sedimentární
12. Horniny metamorfované


Obsah kurzu navazuje na vědomostní základ z mineralogie a petrologie získaný během nižšího stupně vzdělání. Rozšiřuje znalosti ohledně vzniku nerostů, jejich vnitřní stavby a fyzikálních vlastností, základů identifikace a využití. Poskytuje informace o vzniku, výskytu a vnitřní stavbě hornin, objasňuje faktory a procesy podílející se na vzniku půd.

Vznik a stavba Země, základy mineralogie, Strunzův mineralogický systém, vlastnosti nerostů, základy petrologie, endogenní a exogenní geologické procesy, historická a regionální geologie, pedologie.

Vznik a stavba Země, endogenní a exogenní geologické procesy, historická a regionální geologie

Základní kurz o vzniku a stavbě Země, geotektonice, geologických pochodech, strukturní, environmentální a antropogenní geologii, zakončený přednáškou z didaktiky geologie.

Základy mineralogie, petrologie, geologie a pedologie.

Kurz rozšiřuje vědomostní základ z neživé přírody - mineralogie a petrologie. Představí základní pojmy z mineralogie, strukturní krystalografie, systematické mineralogie, seznámí studenty s fyzikálními a chemickými vlastnostmi nerostů, s procesy a zákonitostmi vzniku hornin v zemské kůře, genetickým členěním hornin magmatických, sedimentárních a metamorfovaných. Studenti si osvojí praktické postupy při identifikaci nerostů a hornin. Získané vědomosti by měl absolvent využít při didaktickém koncipování učiva na základní škole.